สอบถาม

HOME  >  ปรัชญาขององค์กร

Company

ปรัชญาขององค์กร

จุดมุ่งหมายของบริษัท

Our Mission

ข้อบังคับของบริษัท

ทัศนคติในการบริหาร
 • ・เป้าหมายสำคัญคือความพอใจของลูกค้า
 • ・คิดค้นเทคนิคนำสมัยของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา
 • ・สนับสนุนและเปิดโอกาสให้แก่ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแต่ละคน
 • ・เป็นบริษัทที่พนักงานทุกคนมีความสุขและพอใจในการทำงาน
 • ・สร้างความกลมเกลียวเป็นหนึ่งของพนักงานทั้งภายในและภายนอก
 • ・บริหารธุรกิจไปพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
ทัศนคติในการทำงาน
 • ・แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยมุมมองจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
 • ・คิด ทำ และตัดสินใจด้วยตัวเอง
 • ・เรียนรู้และปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของความสามารถที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
 • ・พยายามคิดค้นแก้ปัญหาที่ยากขึ้นจากประสพการณ์เดิมที่มีอยู่
 • ・แจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็วเมื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 • ・ตรวจสอบดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้อยู่ในระบบการใช้งานได้ทันที
COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.