สอบถาม

HOME  >  เงื่อนไขความปลอดภัย

เงื่อนไขความปลอดภัย

เงื่อนไขความปลอดภัย

บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเรามีการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามห้วข้อข้างล่างนี้

นโยบายพื้นฐาน

1. กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดการปฏิบัติตามโปรแกรมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทของเราตั้งนโยบายที่จะกำหนดและปฏิบัติอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของการปฏิบัติตามโปรแกรมของกฏคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (JIS Q15001)

2. การปฏิบัติตามข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเราจัดสร้างระบบการจัดการที่จำเป็นสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแผนกตามประเภทของงานและการปฏิบัติของแผนกที่เกี่ยวขัองและรวบรวมใช้และให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งตอบสนองการขอแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวเองหรือตัวแทนของบุคคล (ตัวแทนทางกฏหมายของผู้เยาว์หรือผู้ใหญ่ที่ต้องมีบุคคลรับผิดชอบ)ตามความเหมาะสม

3. การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในระบบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเราจัดระบบการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ รวมทั้งการจัดระบบแก้ไขและป้องกันการสูญหาย หรือการปลอมแปลง หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล

บริษัทเรายึดปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติและกฏระเบียบอื่นๆ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548
เงื่อนไข บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น

นโยบายส่วนบุคคล

บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น (หลังจากนี้ใช้เรียก "บริษัทเรา") จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ , การเข้าเว็บไซต์เพื่อเข้าซื้อผลิตภัณฑ์ หรือรับบริการต่างๆของบริษัทเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทเรา ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง การเข้าระบบเว็บไซต์เพื่อใช้บริการหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาทิ ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, เพศ, อีเมล์ เป็นต้น

2. จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือการเข้าใช้บริการกับบริษัทเรา อาจจะต้องขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากลูกค้าทุกท่าน จะนำไปใช้เฉพาะจุดประสงค์ขอ่งลูกค้าผู้แจ้งไว้เท่านั้น ทางบริษัทจะไม่นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆไปใช้ในกรณีอื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นเด็ดขาด

จุดประสงค์ในการใช้

 • ・ เพื่อแจ้งยอดการชำระเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการต่างๆของบริษัท
 • ・ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขอใช้บริการของบริษัทว่าถูกต้องตามความต้องการหรือไม่
 • ・ เพื่อแจ้งยอดการชำระของบริษัทที่ทางบริษัทเราแนะนำการบริการ
 • ・ เพื่อแจ้งแสดงความขอบคุณเมื่อลูกค้าให้ความร่วมมือต่างๆกับทางบริษัทของเรา
 • ・ เพื่อส่งของขวัญหรือรางวัลที่ลูกค้าได้รับเมื่อเข้าร่วมชิงรางวัล
 • ・ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆที่ลูกค้าได้สั่งซื้อหรือใช้บริการ
 1. พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ,บริการ, เว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างความพอใจในการใช้ให้แก่ลูกค้า
 2. เพื่อปรับแต่งเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ ,บริการ, เว็บไซต์ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
 4. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติและเผยแพร่ตามผลหลังการสำรวจ
 5. รวบรวมข้อมูลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
 • ・ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าใช้อยู่
 1. ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล และรายงานผลการสำรวจที่รวบรวมได้
 2. รวบรวมข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์, บริการ, เว็บไซต์ และอื่นๆ เพื่อนำส่งผลสำรวจให้กับบริษัทเครือข่าย และองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

3. บัญญัติเกี่ยวกับบุคคลที่สาม

หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีการให้ข้อมูลแก่บริษัทในกลุ่มของบริษัทเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 1. หากได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 2. ในกรณีแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินเพี่อส่งมอบเงินรางวัลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลต่างๆ
 3. ในกรณีการร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบริษัทคู่สัญญาของบริษัทเราซึ่งมีข้อตกลงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลและนำไปใช้ได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์
 4. ในกรณีการประมวลผลเป็นข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุลูกค้าเป็นรายบุคคลได้
 5. ในกรณีที่มีคำสั่งตามกฏหมาย
 6. ในกรณีการพิจารณาอย่างเหมาะสมสามารถตัดสินได้ตามความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทและลูกค้าของเรา

4. การแก้ใขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้

บริษัทเรา จัดระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าว่าเนื้อหาถูกต้องและใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา
การแก้ไขหรือลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะทำได้เมื่อทางบริษัทเราได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นการยื่นคำร้องขอแก้ไขหรือลบล้างข้อมูลโดยตัวลูกค้าเองเท่านั้น
ในกรณียื่นคำร้องขอลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ทางบริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้

5. ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

จัดตั้งระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า โดยใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อป้องกันการสูญเสีย การปลอมแปลง การรั่วไหล และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. ระบบการใช้ Cookie(คุกกี้)

บริษัทเรา มีนโยบายรวบรวมข้อมูลเมื่อลูกค้าเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ IP ของลูกค้าผู้ใช้จะถูกรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อสำรวจสภาพการใช้งานของลูกค้าและประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้า ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นองค์กรประกอบที่ช่วยให้ทางบริษัทเราสามารถเข้าใจและรับรู้วัตถุประสงค์ในการใช้งานและในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม แต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ ลูกค้าอาจถูกจำกัดไม่ให้ใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้ จึงขอแจ้งให้ทราบ

7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้ลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

บริษัทเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

8. ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น
อาคาร JP 1-6-10 คาวะระมะจิ ตำบลชูโอ อำเภอโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า 541-0048

9. สอบถาม

หากมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขความปลอดภัยดังกล่าว กรุณาติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์: +81-6-6227-1360
เวลาทำการ: 9:00-17:00 (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.